By continuing use this site, you agree to the Terms & Conditions and our use of cookies.

Информация, изисквана от Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
Наименование: ОРМ ЕКОМЕРС ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Околчица“ №32
Адрес за упражняване на дейността: гр. Пловдив, ул. „Околчица“ №32
Данни за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. ул. „Околчица“ №32
Идентификационен номер: ЕИК: 202528482

Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

Настоящите правила за ползване на уеб сайта www.viano.bg, собственост на ОРМ ЕКОМЕРС ЕООД, се отнасят за всеки един посетител. Възможно е освен тези общи разпоредби да има и други, които задължително се упоменават на страниците от уеб сайта.
Всички текстове, изображения и друга информация, публикувани в сайтовете на ОРМ ЕКОМЕРС ЕООД, са собственост или имат права за използване от ОРМ ЕКОМЕРС ЕООД и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права, както и всички нормативни актове. Копиране, използване и възпроизвеждане на информация от сайтове на ОРМ ЕКОМЕРС ЕООД, без знание и писмено съгласие от ОРМ ЕКОМЕРС ЕООД, е забранено и се преследва по законов ред.

Viano е запазена марка, с регистрирано търговско наименование № 00094673 / 23.08.2016 към Патентно ведомство на Република България.

ОРМ ЕКОМЕРС ЕООД не носи отговорност за текстове, изображения и друга информация, публикувани от потребителите на сайтовете на ОРМ ЕКОМЕРС ЕООД, като ОРМ ЕКОМЕРС ЕООД си запазва правото да премахва или редактира информация, която е публикувана от потребителите без предупреждение.
Използването на информация от сайтове на ОРМ ЕКОМЕРС ЕООД чрез RSS канал или друг метод е разрешено в случай, че това не нанася вреди на ОРМ ЕКОМЕРС ЕООД и ясно бъде посочено с име на сайта и линк към него, от който е взет материалът. ОРМ ЕКОМЕРС ЕООД си запазва правото по всяко време да прекрати предоставянето на материали чрез RSS или друг информационен канал, без да е необходимо предварително известие.
Всеки един посетител на уеб сайтовете на ОРМ ЕКОМЕРС ЕООД, регистрирайки се в тях или коментирайки някоя продукт, се съгласява с Общите условия на ползване на уеб сайтовете, собственост на компанията.

Навсякъде в настоящите Общи условия дефинираните в тази точка думи и изрази, ще имат следното значение:

„Общите условия” са настоящите Общи условия за използване на уеб сайта www.viano.bg
„Потребител” е всяко физическо лице, регистрирано в уеб сайта www.viano.bg.
„Идентификационни данни” са данните, включително личните данни на потребителя, които последният е предоставил при регистрацията си, както и данните, които служат за идентификация на физическото лице с цел доставка на поръчаната стока - имена, адрес, телефон за връзка.  
„Сайтът” е уеб сайтът www.viano.bg, даващ възможност на потребителя да получава достъп до информация или да ползва услуги, предоставяни от уеб сайта.
„Случайно събитие“ е непреодолимо и непредотвратимо събитие от необичаен характер, което не е могло да бъде предвидено към момента на сключване на договора и което при настъпването си прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
„Съдържание“ е всеки текст, изображение, звук, видео, мултимедия или друго аудио и/или аудио-визуално съдържание, електронна препратка или какъвто и да е друг материал или информация, включително изразени мнения и/или становища, публикувани на Сайта и запазени върху сървър на доставчика на услуга по съхранение на чужда информация, достъпът до които се осъществява чрез Сайта.
„Неправомерни действия“ са действия и/или бездействия, които причиняват вреди на лица, използващи електронни съобщителни мрежи и услуги, включително изпращането на непоискани търговски съобщения в нарушение на действащото законодателство (спам), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси чрез използване на чужди права или пароли, придобити по неправомерен начин, използване на недостатъци в системите с цел извличане на облага за себе си или за другиго или добиване на информация, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет или други електронни съобщителни мрежи, извършване на деяния, които могат да бъдат квалифицирани като престъпления, в това число, но не само, повреждане или разрушаване на чуждо имущество чрез нерегламентиран достъп до компютърни системи или информационни масиви, компютърна измама, въвеждане на компютърен вирус в компютърна програма или система от типа на „троянски коне“, системи за отдалечен контрол и др., както и извършването на каквито и да било други действия, които могат да се квалифицират като състави на непозволено увреждане или административно нарушение по българското законодателство.
„Администратор“ e ОРМ ЕКОМЕРС ЕООД, ЕИК 202528482, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, „Околчица“ №32, в качеството си на Обработващ лични данни, по смисъла на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 за обработване на лични данни.

1. Предмет

т.1.1. Целта на настоящите Общи условия е да се уредят отношенията между ОРМ ЕКОМЕРС ЕООД (занапред наричан „Търговец“) и всички физически или юридически лица (занапред наричани „Клиенти“), които искат да закупят продукти, предлагани в онлайн пространството от www.viano.bg

т.1.2. Сайтът или посещават уеб сайта, включително правилата за ползването на сайта, подаването на поръчки и сключването на договор за покупко-продажба чрез сайта.

т.1.3. Общите условия на ОРМ ЕКОМЕРС ЕООД са задължителни за всички Клиенти на Платформата.

т.1.4. Всяко използване на Платформата означава, че потребителят се е запознал внимателно с Общите условия за използването ѝ и се е съгласил да ги спазва безусловно.

т.1.5. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от ОРМ ЕКОМЕРС ЕООД по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно.

т.1.6. ОРМ ЕКОМЕРС ЕООД има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по своя преценка или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Във всеки един случай на промяна на Общите условия ОРМ ЕКОМЕРС ЕООД ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Платформата. В този смисъл Клиентът има задължение да прави справка за евентуални промени на Общите условия на Платформата при всяко нейно ползване.
т.1.7. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на Платформата се окаже недействителна или неприложима, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

т.1.8. ОРМ ЕКОМЕРС ЕООД полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Търговецът уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер.

т.1.9. Характеристиките или цените на продуктите, описани в Платформата, могат да бъдат променяни от Търговеца по всяко време.

т.1.10. Всички стоки се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

т.1.11. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. ОРМ ЕКОМЕРС ЕООД не носи отговорност за политиката на конфиденциалност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

2. Общи положения

т.2.1. Сайтът е достъпен на адрес в Интернет www.viano.bg и чрез него Клиентите могат да намерят информация за компанията, предлаганите продукти, както и да закупуват и получават услуги, свързани с доставка на продукти, които се предлагат в Сайта.

т.2.2. Чрез Сайта Клиентите могат:
- Да извършват всякакви плащания във връзка с покупка на предлаганите продукти, съгласно поддържаните начини за разплащане;
- Да получават информация за нови продукти, техните характеристики, цени, условия за доставка и организираните от Търговеца промоции;
- Да получават уведомления и електронни документи, по смисъла на Закона за счетоводството, Търговски закон и Директивите на Европейския съюз за електронна обмяна на документи;
- Да получават информация за продаваните продукти, тяхната характеристика, както и да пишат жалби и сигнали до Търговеца, през специално създадената форма за контакти.

т.2.3. Търговецът е длъжен да доставя поръчаните от Клиентите продукти според предвидените в закона рамки, като гарантира правата на Потребителите, изцяло следвайки добрите практики за потребителско и търговско право.

т.2.4. Търговецът използва услугите на трета страна, в случая куриерска компания или със собствен транспорт, за доставка до Клиентите на закупените продукти от Сайта. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките, като при процеса на поръчка на продукти Клиентите имат информация за размера на сумата за доставка, която ще бъде заплатена на куриерската компания.

т.2.5. Клиентите, които използват Сайта, се съгласяват, че всички изявления и действия, които се пораждат помежду им във връзка със закупуването на продукти, предлагани от Сайта, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни съобщения по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги /загл.изм. в ДВ бр. 85/ 2017/ и чл. 11 от Закона за електронната търговия. Всички съобщения и електронни документи от страна на Търговеца ще бъдат предоставени и подписани по надлежния електронен път от негови законни представители, по смисъла на Търговския закон и ДОПК.

3. Поръчка, доставка и документи при поръчка

т.3.1. За да осъществи поръчка на продукти, предлагани от Сайта, всеки един Клиент избира количеството продукти, които иска да поръча. След това въвежда своите данни, посочва дали желае издаването на фактура, както и въвежда адрес за доставка на поръчаните продукти.
т.3.2. При осъществяването на поръчка, Клиентът трябва да се съгласи с настоящите Общи условия. При несъгласие с тях не е възможно да се завърши процеса на поръчка на продукти. Със съгласяването си да спазва настоящите Общи условия, Клиентът потвърждава, че се е запознал с тях, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва.
т.3.3. При попълване на данните за поръчка на продукти, Клиентът се задължава и отговаря за това да въвежда на български език точни, актуални и коректни данни за доставка – имена, адреси, начини за връзка. При предоставяне на некоректни или неверни данни, същият може да загуби правото си да получи продукта.
т.3.4. Клиентът може да използва пълната функционалност на Сайта без да се регистрира в него чрез създаване на потребителски профил.
т.3.5. Електронният адрес (e-mail) и телефон, предоставени от Клиента по време на поръчката, ще се използват като основен канал за комуникация и размяна на електронни документи между Търговеца и Клиента.
т.3.6. Всеки един Клиент може да променя детайлите по направена поръчка, само ако заяви това чрез електронно съобщение или телефонен разговор от предоставените такива по време на поръчката. Заявки за промяна на поръчка, които са направени от различни от предоставените начини за контакти (e-mail адрес или телефон) по време на поръчката, няма да се приемат.
т.3.7. При поръчка на продукти Клиентът попълва своите данни, необходими за поръчката, както и данни за адрес на доставка. След потвърждение, Сайтът ще визуализира обобщена информация под формата на допълнителна страница. На нея Клиентът има възможност да прегледа попълнените данни, стойността на поръчката, както и избрания начин за заплащане. На тази страница Клиентът има възможността да се върне стъпка назад и да нанесе корекции на поръчката, преди да бъде изпратена към Търговеца за преглед и обработка.
т.3.8. След преглед, Клиентът има право да изпрати поръчката за изпълнение от Търговеца. При потвърждение на поръчката, Клиентът ще получи на предварително посочения електронен адрес или чрез телефонно обаждане информация за направената от него поръчка.
т.3.9. Всяка една поръчка, направена от Клиенти, има различен статус. Статусите и свързаните електронни съобщения, които ще получи Клиентът, според съответния вид са:

- Нова – този статус е за поръчки, които Клиентът е потвърдил и изпратил за одобрение към Търговеца, използвайки Уеб сайта. Клиентът ще получи на посочения от него електронен адрес информация за поръчката;

- Потвърдена поръчка – този статус се отбелязва от Търговеца, когато е приел и потвърдил поръчката. При него не се изпращат електронни съобщения до Клиенти, а се ползва само за вътрешна организация на всички поръчки от страна на Търговеца;

- Изпратена към клиента – този статус се отбелязва от Търговеца, когато е изпратил поръчката към Клиента чрез избраната куриерска компания.

- Приключена   – този статус се отбелязва от Търговеца, когато се получи обратна информация от куриерската компания за доставка на поръчката до Клиента, който я е поръчал. При него не се изпращат електронни съобщения до Клиенти, а се ползва само за вътрешна организация на всички поръчки от страна на Търговеца. 

- Отменена от клиента  – този статус се отбелязва от Търговеца, когато Клиентът се е свързал с негов представител чрез предоставените по време на поръчката електронен адрес или телефон, като е изявил желание за отказ от направената поръчка. Клиентът получава електронно известие за отказана поръчка.

- Отказана и върната от клиента  - този статус се отбелязва от Търговеца, когато Клиентът е върнал закупената и получена стока, според условията на Търговеца.

т.3.10. Търговецът изпраща по електронен път на Клиента всички необходими и предвидени в закона документи – проформа фактури, данъчни фактури, складови разписки, сертификати, търговски документи и всички, свързани с процеса на покупко-продажба на продукти от Сайта.

т.3.11. Срокът на доставка на продуктите, обект на направената поръчка, започва да тече от датата на промяна на статус на поръчка на „Изпратена поръчка“. В случай, че не е изрично посочен срок за доставка, то той е в размер до 30 работни дни, считано от датата на изпращане на поръчката.
т.3.12. Ако Търговецът не може да изпълни дадена поръчка, поради факта, че не разполага с поръчаните стоки на склад, той е длъжен да уведоми за това Клиента и да възстанови платените от него суми.

4. Защита на потребителите

т.4.1. Всички условия и разпоредби на този раздел, както и общите условия, се прилагат само спрямо физически или юридически лица, за които може да се заключи, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 Октомври 2011 година.

т.4.2. Основните характеристики на продуктите, които се предлагат чрез Сайта, са описани на страницата на съответния продукт или са предоставени под формата на хипервръзка с документ (pdf формат), който може да се достъпи, свали и/или разпечата от страницата на съответния продукт от Клиентите.

т.4.3. Цената на продуктите, обявени в Сайта, е крайна, с включени всички преки и косвени данъци, предвидени в българското законодателство. Цените се определят изцяло от Търговеца.

т.4.4. Размерът на пощенските и куриерските разходи за доставка на продуктите не е включен в цената за продуктите, обявени на съответната страница, а се налага допълнително. Техният размер се предоставя като информация при процеса на поръчка, преди тя да бъде изпратена за обработка от Търговеца. Клиентът има възможност да се запознае с нея по време на направа на поръчка, като преди да изпрати дадена поръчка за обработка от Търговеца, му се визуализират всички разходи, които следва да направи, за да получи продуктите, обект на неговата поръчка.

т.4.5. Информацията, предоставяна на Клиентите, е актуална към момента на визуализирането ѝ на Сайта, преди и по време на извършване на поръчка.

т.4.6. Търговецът задължително посочва условията за доставка на отделните продукти в сайта си.

т.4.7. Всеки клиент самостоятелно избира по какъв начин ще заплати стойността на направената поръчка, както и какъв метод на разплащане от наличните ще избере.

т.4.8. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от направената поръчка в срок до 14 дни, считано от датата на нейното заплащане, чрез специална форма за отказ от поръчка, която е налична тук.

- За да упражни правото си на отказ, Клиентът трябва да уведоми Търговеца на посочените в Сайта контакти за решението си недвусмислено, чрез попълване на приложения стандартен формуляр за отказ.

- След получаване на отказа, Търговецът незабавно уведомява Клиента /например по електронна поща/, като потвърждава получаването на отказа.

- Клиентът задължително спазва срока за отказ на договора, като е достатъчно да изпрати стандартния формуляр преди изтичането му.

т.4.9. Клиентът няма право да се отказва от направена и потвърдена поръчка, когато:
т.4.9.1 Търговецът е предоставил продукти, изработени по индивидуални изисквания на Клиента;
т.4.9.2 Продуктите, които са били доставени, са с нарушена опаковка и/или Клиентът не пази оригиналната опаковка на продуктите;

т.4.9.3. При доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

т.4.9.4. При доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

т.4.9.5. При доставка на Продукти, които след като са били доставени и поради естеството им, са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

т.4.9.6. При всички други случаи, предвидени със закон.

т.4.10. Ако Търговецът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определена в Закона за защита на потребителите, Клиентът има право да се откаже от направената поръчка в срок до 14 дни, считано от датата на получаване на поръчката. Когато информацията е предоставена на Клиента в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето ѝ.

т.4.11. На всеки един клиент, който е заявил по надлежния ред и начин връщане на стоката, Търговецът възстановява всички суми, получени от Потребителя, без разходите направени за доставка, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е направена заявка за връщане на стоката чрез формата на Сайта, достъпна по всяко едно време на Сайта.

т.4.12. Търговецът възстановява получените суми по същия начин, чрез който Клиентът ги е заплатил, освен ако Клиентът не е изявил различен начин и при условие, че това не довежда до допълнителни разходи от страна на Търговеца.

т.4.13. При отказ от получени продукти, всички разходи за връщане на продуктите са за сметка на Клиента и от сумата, която той е платил, се удържат разходите за връщане на поръчката.

т.4.14. Търговецът няма задължение да възстановява допълнителни разходи за връщане на продуктите, ако Клиентът изрично не е избрал възможно най-евтиния вид на стандартна доставка, предлагана от Търговеца.

т.4.15. Клиентът се задължава да съхранява получените продукти с грижата на добър стопанин, да съхранява оригиналната опаковка за целия период на възможност за връщане на стоката.

т.4.16. Търговецът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането ѝ в следните случаи:

- неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;

- осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Търговеца при онлайн плащания;

- предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни;

- търговецът е направил три неуспешни опита да достави поръчания от Клиента Продукт.

5. Рекламации и въпроси
т.5.1. Рекламацията може да се предяви пред Доставчика на посочения в интернет страницата адрес на електронна поща на Доставчика, като едновременно с това Клиентът трябва да върне стоката в 14-дневен срок, считано от датата на получаването ѝ на адрес гр. Пловдив, ул. „Околчица“ №32, и в основанието посочи номера на поръчката, която връща.
т.5.2. При рекламация Клиентът спазва изискванията на т. 9 по отношение на продуктите, които иска да върне. Не се приемат рекламации, които не съответстват на тези условия.
т.5.3. При рекламация Клиентът може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти (при условие, че има наличност при Търговеца) или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Клиентът доплаща, ако другият артикул (с който ще бъде заменена върната стока) е по-скъп или на Клиента се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Клиента цена.
т.5.4. При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Клиента и в двете посоки.
т.5.5. Клиентът може да се свърже с Търговеца на тел. 0897 410 411 относно всякакви въпроси за продуктите.

6. Други условия
т.6.1. Търговецът доставя и предава стоката на Клиента в определените срокове.
т.6.2. Клиентът трябва да прегледа всички продукти, които се съдържат в доставката, в момента на нейното получаване. Ако един или няколко от продуктите не отговаря на изискванията и техническите характеристики, да уведоми за това незабавно Търговеца.
т.6.3. Търговецът гарантира и предприема мерки за опазване на личните данни на Клиента според Закона за защита на личните данни.
т.6.4. Клиентът се съгласява Търговецът да обработва личните му данни за целите на: регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиента по повод неговите Поръчки или разглеждане на исканията му. Търговецът няма право да предоставя тези данни на трети лица, без да е налице разпореждане от компетентен орган на Република България.
т.6.5. Потребителите, които използват Уеб сайта и/или осъществяват поръчка в Сайта, се съгласява да получава търговски съобщения от Търговеца за бъдещи маркетинг цели и кампании, като декларира за същите тези електронни съобщения, че няма да ги третира като непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия.
т.6.6. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на поръчката, направена от Клиента.
т.6.7. За неуредените в тези Общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на условията на поръчки в Сайта, двете страни първо се допитват до Асоциация за развитие на правото, с ЕИК: 176925654 и седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, а след това и до Комисията за защита на потребителите. При непостигане на съгласие пред Асоциация за развитие на правото, се прилагат законите на Република България през съответния компетентен орган по адрес и седалище на Търговеца.

7. Лични данни
т.7.1. Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име, адрес, електронен и пощенски адрес, телефон. Търговецът под никаква форма няма да събира Ваши лични данни, освен минимално необходимите за извършване на действия по съответният уеб сайт, който посещавате и за извършване на поръчка на продукти чрез Сайта.
т.7.2. С предоставянето на свои лични данни на ОРМ ЕКОМЕРС ЕООД Клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на ОРМ ЕКОМЕРС ЕООД и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите на Платформата.
т.7.3. Този Сайт не е насочен към съзнателно събиране на лична информация от деца под 18-годишна възраст. Ако Сте под 18 години, можете да използвате този сайт само с участието на родител или настойник.
т.7.4. Търговецът ще използва личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на Сайта, да Ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с вас. Търговецът няма право да продава или търгува с Вашите лични данни. Служителите на Търговеца са длъжни да опазват поверителността на Вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация. Търговецът се води от приетата фирмена политика за защита на личните данни, която е представена в Комисията за защита на лични данни и се ръководи стриктно от нея при съхранение на личните данни, получени от потребители, посещаващи и ползващи Сайта.
т.7.5. „Бисквитките“ (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на Вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра Ви следващия път, когато посетите Сайта. Търговецът използва „бисквитки“ единствено, за да събира информация относно ползването на Сайта, с цел по-бързото ви идентифициране и предоставяне на услуги. Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване. Специфичните лични данни на потребителите се съхраняват криптирани.

8. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

т.8.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

т.8.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

Всички промени на настоящите Условия ще бъдат оповестявани в текущата страница. Ръководството на ОРМ ЕКОМЕРС ЕООД си запазва правото да променя настоящите Условия по всяко едно време, без това да противоречи на Закона за защита на личните данни на Република България и без да е необходимо предварително да уведомява за това.